“Твой стыль” шукае аўтараў

|

Мы чакаем на твае навіны, фотаздымкі, відэа, рэпартажы, інтэрв’ю, артыкулы, падарожныя нататкі, рэцэнзіі – усё тое, што цікавіць цябе самога як нашага чытача. Прапановы і пытанні можна дасылаць на адрас info@t-styl.infoРэдакцыя будзе ўдзячная таксама за прапановы і ідэі па развіцці сайта, яго змесце і тэмах матэрыялаў. Калі ты знаходзішся ў Гродне – мы ахвотна сустрэнемся асабіста.